Reklamačný Poriadok

Reklamačný poriadok Bigbrandsoutlet.sk

Článok I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tento reklamačný poriadok (ďalej ako „Reklamačný poriadok) upravuje postup prevádzkovateľa elektronického obchodu bigbrandsoutlet.sk: Jozef Mašlej, s miestom podnikania: Lúčka 99, 087 01 Giraltovce, Slovenská republika, IČO:52610730, DIČ: 1125995497, zapísaná v Živnostenstkom registri Okresného súdu Svidník, číslo živnostenského registra: 780-11031 (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke www.bigbrandsoutlet.sk (ďalej ako „bigbrandsoutlet.sk") a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace.

Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na bigbrandsoutlet.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa ust. § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.2 Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na bigbrandsoutlet.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.3 Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s nimi súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok ako aj všeobecné obchodné podmienky stávajú pre Kupujúceho záväznými.

1.4 Ako doklad o kúpe vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný nákupný doklad (ďalej len „záručný list").

1.5 Reklamačný poriadok je verejne dostupný na stránke elektronického obchodu bigbrandsoutlet.sk

1.6 Tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho zverejnené na stránke elektronického obchodu bigbrandsoutlet.sk.

Článok II
KONTROLA TOVARU PRI PREVZATÍ 

2.1 Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou alebo poštovým doručovateľom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a Kupujúci je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho.

2.2 Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.

2.3 Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

2.4 Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Ak je balenie prelepené ochrannou páskou Predávajúceho, ktorá je poškodená alebo Kupujúci zistí iné poškodenie balenia alebo známky neoprávneného otvorenia zásielky, je oprávnený tovar od dopravcu neprevziať a je povinný spísať s dopravcom o tejto skutočnosti zápis s presným popísaním dôvodu neprevzatia zásielky.

2.5 Ak Kupujúci zistí, že tovar je neúplný alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, resp. Kupujúci objaví iné nedostatky je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho, inak sa dodávka považuje za úplnú a bez vád a reklamácie z tohto titulu má právo Predávajúci neakceptovať.

2.6 Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na bigbrandsoutlet.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Prípadné omeškanie s uplatnením vady tovaru pri pokračujúcom užívaní (chybného) tovaru by mohlo zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a mohlo by mať vplyv aj na výsledok reklamačného konania.

2.7 Okrem práva na uplatnenie reklamácie Predávajúci poskytuje kupujúcim možnosť výmeny nepoužitého tovaru do 30 dní od prevzatia z akéhokoľvek dôvodu. Podmienky sú bližšie upravené vo všeobecných obchodných podmienkach.

Článok III
DĹŽKA ZÁRUKY

3.1 Zákonná záručná doba na tovar zakúpený na bigbrandsoutlet.sk je 24 mesiacov.

3.2 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

3.3 Predávajúci môže zákonnú záručnú dobu predĺžiť. Dĺžka predĺženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov.

3.4 Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadnej predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia ust. § 619-627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku.( Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.)

3.5 Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, Predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí Kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu dohodou s Kupujúcim skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov. Túto dobu uvedie Predávajúci v doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

3.6 Práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

 

Článok IV
ZÁRUČNÉ PODMIENKY

4.1 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovené vlastnosti, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

4.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

4.3 Výnimky zo záruky

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti a pod. ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

a)  mechanickým poškodením tovaru,

b)  používaním tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach,

4.4 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

4.5 Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať stav zásielky a tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná (s výnimkou, že je objednávka vybavovaná viacerými dodávkami) alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

4.6 Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť emailom na adresu: info@bigbrandsoutlet.sk, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať emailom, alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

4.7 Miestom pre uplatnenie reklamácie

4.8 Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu: Jozef Mašlej, Bigbrandsoutlet, Lúčka 99, 087 01 Giraltovce. Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu reklamačného listu, podrobný popis vady a dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a vady tovaru.

4.9 Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež je potrebné doložiť doklad o reklamácii.

4.10 Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho príslušenstvo sú znečistené alebo nesplňujú základné predpoklady hygienického zaobchádzania s tovarom.

 

Článok V
SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

5.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar s vadou za tovar bez vady, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5.5 Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po jej odstránení tovar riadne užívať.

5.6 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

5.7 Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

5.8 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach ako je uvedené vyššie.

5.9 Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z práv Kupujúci uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa  možností ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.10 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Za vybavenie reklamácie sa považuje:

a) odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru Kupujúcemu, popr. doručenie informácie, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie,

b) odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej ceny Kupujúcemu, popr. odoslanie informácie pre Kupujúceho, že príslušná suma je pre neho pripravená na vyzdvihnutie.

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

5.11 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov Predávajúceho a Kupujúceho uvedený popis vady a či Kupujúci požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie.

5.12 Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. telefonicky, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. emailom.

5.13 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa alebo emailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

5.14 Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

Čl. VI
SÚČINNOSŤ KUPUJÚCEHO

6.1 Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu bezodkladne akúkoľvek  súčinnosť  k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu.

6.2 Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.

6.3 Po vybavení reklamácie a výmene resp. oprave tovaru je Kupujúci povinný tovar prevziať.

 

Článok VII
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

7.1 Kupujúci -- spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: obchod@bigbrandsoutlet.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z.z.

7.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

7.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ -- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.

7.4 Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (v znení účinnom od 01.02.2016).

7.5 Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pro medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27

link

Článok VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Tento reklamačný poriadok je platný odo dňa jeho zverejnenia na stránke bigbrandsoutlet.sk

8.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na stránke bigbrandsoutlet.sk.

8.3 Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z elektronického obchodu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmto platným reklamačným poriadkom. 

Vrátenie/výmena/reklamácia tovaru

Ak ste si u nás zakúpili tovar, máte možnosť tento tovar vymeniť, vrátiť alebo ho reklamovať do 30 dní.

Výmena tovaru

Ak vám nesadla veľkosť a chcete tovar vymeniť, môžete nám ho vrátiť a mi vám pošleme inú veľkosť, ak máme požadovanú veľkosť na sklade.

Ako postupovať

Presvedčte sa na našej webovej stránke či máme danú veľkosť dostupnú.

Ak máme požadovanú veľkosť dostupnú, prosím pošlite nám žiadosť o výmenu email info@bigbrandsoutlet.sk, bigbrandsoutletsk@gmail.com alebo na tel. číslo 0940 800 290

V prípade výmeny musí byť tovar v pôvodnom stave (bez známok nosenia) a v pôvodnom obale.

Do balíka priložte daňový doklad (faktúru) a vyplnený reklamačný formulár.

Vybavenie trvá približne 14 pracovných dní.

Náklady na vrátenie tovaru znáša vždy zákazník.

Balík neposielajte na dobierku. Takáto zásielka nebude prevzatá.

Balík môžete poslať aj prostreníctvom ,,kuriéra''

Vrátenie tovaru
Ak tovar nespĺňa Vaše očakávania, jednoducho nám ho pošlite naspäť a mi vám vrátime peniaze.

Ako postupovať

V prípade vrátenia musí byť tovar v pôvodnom stave (bez známok nosenia) a v pôvodnom obale.

Pri vrátení tovaru nás kontaktujte na email info@bigbrandsoutlet.sk, bigbrandsoutletsk@gmail.com alebo na tel. číslo 0940 800 290

Na email Vám pošleme Formulár ktorý treba vyplniť a poskytneme informácie ako ďalej postupovať

Do balíka priložte daňový doklad (faktúru) a vyplnený reklamačný formulár.

Vybavenie trvá približne 30 pracovných dní.

Náklady na vrátenie tovaru znáša vždy zákazník.

Balík neposielajte na dobierku. Takáto zásielka nebude prevzatá.

Balík môžete poslať aj prostredníctvom ,,kuriéra"

Reklamácia

Ak na tovare, ktorý ste si u nás zakúpili nájdete nijaké chyby alebo nezhody, ku ktorým mohlo dôjsť pri výrobe alebo preprave, neváhajte a tovar nám pošlite na reklamáciu. Reklamácia sa nevzťahuje na vady spôsobené zákazníkmi napr. nesprávne použitie, bežné opotrebovanie, nesprávne pranie atď. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď po zistení vady. Reklamáciu budeme posudzovať podľa kritérií, ktoré udáva výrobca alebo jeho zástupca.

Ako postupovať

Pri reklamácii tovaru nás kontaktujte na email info@bigbrandsoutlet.sk, bigbrandsoutletsk@gmail.com alebo na tel. číslo 0940 800 290

Na email Vám pošleme Formulár ktorý treba vyplniť a poskytneme informácie ako ďalej postupovať

Maximálna doba vybavenia reklamácie je stanovená na 30 pracovných dní.

Pre urýchlenie reklamácie nám pošlite fotografiu vady na info@bigbrandsoutlet.sk

Náklady na vrátenie tovaru znáša vždy zákazník. Výnimkou je, ak bude reklamácia uznaná (dôvodná), v takom prípade Vám budú náklady na vrátenie tovaru uhradené.

Balík neposielajte na dobierku. Takáto zásielka nebude prevzatá.

Balík môžete poslať aj prostredníctvom ,,kuriéra''

Adresa na vrátenie tovaru:

Jozef Mašlej
Bigbrandsoutlet
Lúčka 99,
087 01
Giraltovce

 

Product added to compare.