Všeobecné obchodné podmienky Bigbrandsoutlet

Čl. I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1.1 Kontaktné údaje predávajúceho:

Bigbrandsoutlet
Zodpovedný vedúci: Jozef Mašlej
Miesto podnikania: Lúčka 99, 087 01 Giraltovce Slovenská republika
Adresa prevádzky: IČO: 52610730
DIČ: 1125995497
zapísaná v Živnostenstkom registri Okresného súdu Svidník, číslo živnostenského registra: 780-11031
tel.: 0940 800 290
e-mail: obchod@bigbrandsoutlet.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa elektornického obchodu Bigbrandsoutlet: Jozef Mašlej, s miestom podnikania: Lúčka 99, 087 01 Giraltovce, Slovenská republika, IČO: 52610730, DIČ: 1125995497, zapísaná v Živnostenstkom registri Okresného súdu Svidník, číslo živnostenského registra: 780-11031 (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.bigbrandsoutlet.sk (ďalej len „bigbrandsoutlet.sk ") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej označení aj ako „Zmluvné strany").

1.3 Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na bigbrandsoutlet.sk a bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.

1.4 VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke internetového obchodu bigbrandsoutlet.sk a sú dostupné jednak na internetovej stránke bigbrandsoutlet.sk

1.5 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke bigbrandsoutlet.sk. Registrácia prebieha vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára na stránke bigbrandsoutlet.sk. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať, pretože ich správnosť má bezprostredný vplyv na dodanie tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho. Kupujúcim sa ďalej rozumie fyzická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke bigbrandsoutlet.sk bez predchádzajúcej registrácie v systéme. Kupujúci, ktorý využije možnosť nákupu bez predchádzajúcej registrácie v systéme je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje pri vypĺňaní objednávkového formulára. Správnosť týchto údajov má bezprostredný vplyv na dodanie tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho.

1.6 Uzavretím kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzniká medzi zmluvnými stranami spotreiteľský zmluvný vzťah. Spotrebiteľom sa v zmysle ust. § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.7 Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky  zákonník (ďalej len „OZ"), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOSnD"), ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v aktuálnom znení.

1.8 Práva Kupujúceho ako spotrebiteľa vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

1.9 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektornického obchodu na stránke bigbrandsoutlet.sk a celkovú cenu tohto tovaru, príp. cenu za poštovné spracovaný systémom elektronického obchodu.

1.10 Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na bigbrandsoutlet.sk. Predmetom predaja v rámci elektronického obchodu bigbrandsoutlet.sk sú najmä dámske a pánske značkové odevy a dámske a pánske značkové doplnky.

Článok II
OBJEDNÁVKA

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom alebo registračnom formulári.

2.2 Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a) identifikačné údaje Kupujúceho, t.j. meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa);
b) kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
c) množstvo objednávaného tovaru;
d) adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu bydliska Kupujúceho);
e) okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP;

2.3 Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa článku II, bod 2.2., je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

2.4 Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu.

2.5 Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "Zaevidovanie objednávky", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim a ani sa nepotvrdzuje objednávka. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Na uvedenú e-mailovú adresu budú Kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.\

2.6 Po overení disponibility tovaru a platných cien Predávajúci objednávku Kupujúcemu potvrdí emailom na adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávkovom formulári.
Pri potvrdení objednávky bude potvrdená celková cena objednaného tovaru a služieb spolu s termínom dodania a ďalšie náležitosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade zistenia vyššej ceny za tovar, ako bola uvedená v katalógu elektronického obchodu, má Predávajúci povinnosť vyžiadať od Kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Udelením súhlasu Kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

2.7 Po pripravení objednávky a jej odovzdaní príslušnému prepravcovi bude Kupujúcemu zaslaný informačný email o vyexpedovaní zásielky s uvedením predpokladanej doby doručenia tovaru na adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávkovom formulári .

2.8 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme, t.j. záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je emailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky Kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

2.9 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, číslo zápisu v živnostenskom registri a pod.) a ďalšie náležitosti, ktoré ustanovuje zákon.

2.10 V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu obchod@bigbrandsoutlet.sk.

2.11Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.

2.12 Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že sa jedná o objednávku s povinnosťou platby.

2.13 Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode zmluvných strán.

2.14 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom vyplývajúcim z VOP a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.15 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii resp. odoslaní objednávkového formulára bez predchádzajúcej registrácie, nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný alebo objednávkový formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

Článok III
PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1 Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej Predávajúcim Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu.

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

3.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť Kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojej prevádzke a to najmä v prípadoch, kedy je dodávka tovaru Kupujúcim platená prostredníctvom bankového prevodu.

Článok IV
PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1 Kupujúci bol Predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

4.2  Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak povinnosť náhrady nákladov za doručenie tovaru vyplýva z kúpnej zmluvy
c) nepoškodzovať dobré meno Predávajúceho,
d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.3 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom Zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.4 Kupujúci -- spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: obchod@bigbrandsoutlet.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z.z.

4.5 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

4.6 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ -- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.

4.7 Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (v znení účinnom od 01.02.2016).

Článok V
STORNO OBJEDNÁVKY 

5.1 Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.


5.2 Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu obchod@bigbrandsoutlet.sk 

5.3 V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky), bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

5.4 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

5.5 Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Kupujúcim -- telefonicky alebo emailom do 14 prac. dní od prijatia elektronickej objednávky od Kupujúceho, alebo od jej potvrdenia.

5.6 O stornovaní objednávky bude Kupujúci preukázateľne informovaný telefonicky, poštou alebo emailom.

5.7 Ak Kupujúci stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty Predávajúcim, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená suma mu bude vrátená v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky) bezhotovostným prevodom na bankový účet určený Kupujúcim, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak.

5.8 Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a podľa možností v pôvodnom obale.

Článok VI
SPOTREBITEĽSKÉ ZMLUVY A POUČENIE O PRÁVE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

6.1 V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), Predávajúci poskytuje Kupujúcemu možnosť odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonom stanovenej lehote, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný odovzdať, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané Kupujúcemu zo strany Predávajúceho v priebehu 12 mesiacov od prevzatia tovaru, dochádza k ukončeniu 12 mesačnej doby a začína odo dňa dodatočného splnenia informačnej povinnosti Predávajúceho plynúť doba tridsiatich dní. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.2 Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané do skončenia doby pre odstúpenie od kúpnej zmluvy a zároveň v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.3 Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy v súlade s bodom 1. a 2. tohto článku sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu zaplatenú Kupujúcim a to bezhotovostným prevodom na Kupujúcim určený účet, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.

6.4 V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

6.5 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu vrátiť platby podľa ods. 3 tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený späť alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

Článok VII
KÚPNA CENA 

7.1 Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu bigbrandsoutlet.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na elektornickom obchode bigbrandsoutlet.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na stránke bigbrandsoutlet.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

7.3 V prípade, ak sa na elektronickom obchode bigbrandsoutlet.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok VIII
POŠTOVNÉ A BALNÉ

8.1 Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.

8.2 Výška poštovného za doručenie objednávky pri platbe platobnou kartou alebo bankovým prevodom je 0 EUR prostredníctvom kurierskej spoločnosti. Na základe rozhodnutia Predávajúceho sa uvedená výška poštovného môže zmeniť a v tom prípade platia podmienky na určenie výšky poštovného a výška poštovného uvedená na stránke bigbrandsoutlet.sk v čase odoslania objednávky zo strany Kupujúceho a v potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho.

8.3  Výška poštovného za doručenie objednávky pri platbe na dobierku je 4,99 EUR prostredníctvom poštovej služby. Na základe rozhodnutia Predávajúceho sa uvedená výška poštovného môže zmeniť a v tom prípade platia podmienky na určenie výšky poštovného a výška poštovného uvedená na stránke bigbrandsoutlet.sk v čase odoslania objednávky zo strany Kupujúceho a v potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho.

Článok IX
PLATOBNÉ PODMIENKY

9.1 Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci umožňuje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

a) PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi alebo poštovému doručovateľovi;

b) PLATBA PRI OSOBNOM ODBERE TOVARU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri osobnom odbere tovaru buď v hotovosti alebo platobnou kartou v sídle prevádzky Predávajúceho;

c) PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou alebo prostredníctvom poštového doručovateľa po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet Bigbrandsoutlet (IBAN SK2183300000002101678151), variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky.

Článok X
DODACIE PODMIENKY 

10.1 Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, v prípade tovaru skladom obvykle do 2 pracovných dní v prípade tovaru, ktorý nie je skladom maximálne do 30 kalendárnych dní (obvykle však 4 - 10 pracovných dní) odo dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov.  V prípade, ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar v danej lehote, je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom emailu vyplývajúceho z objednávky a oznámiť mu nový predpokladaný termín dodania tovaru. Ak lehota na dodanie tovaru presiahne 30 kalendárnych dní od uzavretia Kúpnej zmluvy, Predávajúci je povinný upovedomiť o tom Kupujúceho prostredníctvom emailu vyplývajúceho z objednávky a dohodnúť sa s ním na predĺžení dodacej lehoty. Ak Predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Kupujúcim, Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak už bola takýmto spôsobom zo strany Kupujúceho uhradená. Ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar vôbec, takisto je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom emailu vyplývajúceho z objednávky a dohodnúť sa s ním na náhradnom plnení. V prípade, ak Kupujúci neprejaví záujem o náhradné plnenie zo strany Predávajúceho, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak už bola zo strany Kupujúceho takýmto spôsobom uhradená.

10.2 Kupujúci je informovaný o zaslaní objednaného tovaru emailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme bigbrandsoutlet.sk. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený emailom.

10.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby alebo poštového doručovateľa na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke alebo bude pripravený v prevádzke Predávajúceho na osobný odber podľa toho, aký spôsob doručenia si Kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa s Predávajúcim, resp. kuriérskou službou dohodnúť na náhradnom prevzatí tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. V prípade, ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar pripravený na osobný odber v lehote  5 pracovných dní alebo si dvakrát po sebe neprevezme tovar od dopravcu, bez toho, aby sa s Predávajúcim dohodol na predĺžení tejto lehoty, Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak zo strany Kupujúceho už došlo k úhrade kúpnej ceny, Predávajúci vráti v lehote 14 dní kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

10.4 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

10.5 Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Odovzdanie tovaru Kupujúcemu je možné, len ak Kupujúci zaplatí kúpnu cenu a poštovné  za dodaný tovar, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z kúpnej zmluvy.

10.6 Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou alebo poštovou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a Kupujúci je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho.

10.7 Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.

10.8 Kupujúci je povinný takisto bezodkladne po obdržaní tovaru skontrolovať obsah zásielky a v prípade, ak sa dodaný tovar nezhoduje s objednaným tovarom, alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, resp. Kupujúci objaví iné nedostatky, je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho.

10.9 Komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim v zmysle ods. 6 a 8 tohto článku prebieha prednostne prostredníctvom emailu označenom Zmluvnými stranami pri potvrdení objednávky za účelom urýchlenia komunikácie a vybavenia veci.

10.10 Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

Článok XI
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

11.1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru na dohodnutom mieste.  

11.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

Článok XII
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

12.1  Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle  Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade zasielania odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho poštou, Predávajúci odporúča zasielať uvedené podanie prostredníctvom doporučenej listovej zásielky, aby nevznikli pochybnosti o zachovaní lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 
Predávajúci po obdržaní odstúpenia od kúpnej zmlvy zo strany Kupujúceho zašle na emailovú adresu Kupujúceho písomné potvrdenie o prijatí odstúpenia od kúpnej zmluvy. 

12.2 Kupujúci - spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

12.3 Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom. Originálny obal tovaru (originálna krabica) nesmie byť znehodnotený popísaním, polepením a podobnou manipuláciou v snahe využiť originálnu krabicu ako vonkajší obal určený pre doručovanie tovaru. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené.  Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva na adresu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

12.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 30 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený Kupujúcim.

12.5 Pri odstúpení od kúpnej zmluvy zákazník kontaktuje predávajúceho na email info@bigbrandsoutlet.sk, bigbrandsoutletsk@gmail.com alebo na telefónom čísle +421 940 800290 

12.6 Predávajúci poskytne (pošle) zákazníkovi na email formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a požadované informácie na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.7 Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované.

12.7 Ak Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, zrušuje sa kúpna zmluva od začiatku.

12.8 Po odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú Kupujúcemu vrátené do 30 dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená spôsobom, ktorý Kupujúci uvedie vo vyplnenom formulári na odstúpenie od zmluvy.

12.9 Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu všetky platby podľa bodu 8 tohto článku pred tým, ako mu bol tovar od Kupujúceho doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda Predávajúcim uhradená Kupujúcemu až po doručení tovaru späť na adresu uvedenú vo formulári, v bode 5 tohto článku týchto alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

12.10 V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody resp. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

12.11 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane originálneho dokladu o kúpe a prípadného príslušenstva a podľa možnosti v originálnom obale.

12.12Pri odstúpení od zmluvy Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred.

12.13 V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 8 tohto článku Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

12.14  Dobrovoľne poskytnuté právo na vrátenie tovaru až do 30 dní odo dňa doručenia tovaru
Okrem vyššie uvedeného zákonného nároku na odstúpenie od zmluvy vám dobrovoľne poskytujeme záruku vrátenia tovaru v trvaní 30 dní od doručenia tovaru. Zmluvu môžete zrušiť aj po uplynutí 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy vrátením tovaru v lehote 100 dní odo dňa jeho doručenia (lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia tovaru), pokiaľ je tovar v pôvodnom obale a je kompletný a pokiaľ nebol použitý alebo poškodený a pokiaľ nejde o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. Na dodržanie lehoty postačuje včasné odoslanie.

Článok XIII
VÝMENA TOVARU / REKLAMÁCIE

3.1 Kupujúci má právo využiť možnosť zámeny tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba).

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo veľkosti, resp. iný druh tovaru, najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho a tovar bol doručený nepoškodený a nejaví známky nosenia. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy a bude sa postupovať podľa článku XII všeobecných obchodných podmienok, ak sú splnené ostatné podmienky podľa článku XII. Náklady na vrátenie tovaru za účelom jeho výmeny znáša Kupujúci, avšak len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 30 dní od dňa prevzatia kompletne vyplneného formulára s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.

13.2 Kupujúci je povinný uviesť vo formulári nasledujúce údaje:

a) identifikačné údaje Kupujúceho, t.j. meno a priezvisko, bydlisko;
b) číslo faktúry;
c) popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny tovaru;\

d) názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený, pokiaľ žiada o vrátenie peňazí na účet;
e) dátum objednávky;
f) dátum vyplnenia formuláru na výmeru tovaru
g) podpis Kupujúceho.

13.3 Ak formulár nie je úplne vyplnený alebo k formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne emailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov.

13.4 Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na emailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia formulára a/alebo požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo formulári.

13.5 Ak spolu s vyplneným formulárom a s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti až do doručenia tovaru určeného na zámenu/reklamáciu Predávajúcemu. V prípade, ak ani po následnej výzve Predávajúceho nedôjde zo strany Kupujúceho k doručeniu tovaru určeného na zámenu/reklamáciu má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar zameniť alebo reklamovať. Uvedené platí aj v prípade, ak zo strany Kupujúceho nedôjde k odoslaniu tovaru určeného na vrátenie v lehote najneskôr 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

13.6 Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny musí byť úplný, nepoužitý, nepoškodený a podľa možností v pôvodnom obale, ktorý nie je poškodený nad rámec nevyhnutnej manipulácie potrebnej na oboznámenie sa s tovarom, inak Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Originálny obal tovaru (originálna krabica) nesmie byť znehodnotený popísaním, polepením a podobnou manipuláciou v snahe využiť originálnu krabicu ako vonkajší obal určený pre doručovanie tovaru. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

13.7 Kupujúcemu odporúčame úplne vyplnený formulár spolu s požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu prevádzky Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

13.8 Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami bude Kupujúcemu vrátená na bankový účet uvedený Kupujúcim vo vyplnenom formulári, a to do 14 dní odo dňa prevzatia úplne vyplneného formulára spolu s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia.

Článok XIV
ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZÁRUČNÁ DOBA

14.1 Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

14.2 Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

14.3 Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

14.4 Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu prevádzky Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, nepoškodený, vrátane požadovaných dokladov.

14.5 Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.\

14.6 Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na stránke elektronického obchodu bigbrandsoutlet.sk.

Článok XV
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

15.1 Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom, je povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu a dodaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

15.3 Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na bigbrandsoutlet.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

15.4 Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti doručenej na adresu Predávajúceho právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

15.5 Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.

15.6 Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

15.7 Kupujúci je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.

15.8 Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar. Kupujúci môže svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na email obchod@bigbrandsoutlet.sk. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané.

15.9 Kupujúci je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať. Pokyny, ako môžete súbory cookies odmietnuť alebo vymazať, nájdete v sekcii „Pomocník" vášho webového prehliadača.

Článok XVI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie týchto všeobecných obchodných podmienok. Zmeny a/alebo doplnky týchto všeobecných obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke elektronického obchodu bigbrandsoutlet.sk a nemajú vplyv na zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi Kupujúcim a Predávajúcim pred ich zverejnením. Na tieto zmluvné vzťahy sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky v znení aktuálnom ku dňu uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

16.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

16.3 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme emailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

16.4 Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

16.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky Kupujúcim.

16.7 Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

16.8 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Ak sa uvedené spory nepodarí vyriešiť formou zmieru alebo prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov, na prejednanie veci súdnou cestou sú príslušné slovenské súdy v mieste trvalého pobytu spotrebiteľa podľa slovenského práva.

16.9 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo kúpnej zmluvy sú neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení kúpnej zmluvy a/alebo VOP. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, a to tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným alebo neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

Product added to compare.